Zasady etyki

Czasopismo Studia HistoriaeOeconomicae przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on PublicationEthics)

 

Etyka a praca redakcji

 1. Ponieważ redakcja czasopisma SHO bierze odpowiedzialność za proces redakcyjny i za treści publikowane na jego łamach w trakcie prac redakcyjnych posługuje się zasadą rzetelności naukowej i zgłoszone do czasopisma teksty weryfikuje zarówno pod względem merytorycznym jak i pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej. W przypadku poważnych wątpliwości dotyczących kwestii etycznych redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu na etapie prac redakcyjnych lub wycofania tekstu z druku.
 2. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę ich zgodność z profilem naukowym czasopisma oraz opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, rzetelności i oryginalności ujęcia problemu, realizacji założonego celu, zastosowanej metodologii, poprawność redakcyjna i językowa oraz inne.
 3. Zasady kwalifikowania artykułów do druku są transparentne, a stosowane procedury zapewniają wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikacji. Redakcja czasopisma stosuje zasady równości, neutralności i niezależności: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów. Są one oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym.
 4. Redakcja SHO stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redakcja zbada sprawę i zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu na etapie prac redakcyjnych lub wycofania tekstu z druku.
 5. Redakcja SHO podejmuje działania w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guestauthorship”.Przejawy autorstwa widmo, autorstwa gościnnego i grzecznościowego są przejawem nierzetelności naukowej.Wszystkie wykryte lub zgłoszone przypadki w/w zachowań oraz związanych z powyższym konfliktów interesów zostaną sprawdzone przez Redakcję. Do czasu wyjaśnienia sprawy prace redakcyjne nad artykułem zostaną wstrzymane.
 6. Redakcja SHO zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych oraz nieopublikowanych tekstów, które do czasu publikacji kolejnego tomu czasopisma mogą być udostępniane jedynie członkom redakcji i recenzentom orazbez pisemnej zgody autorów nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób.

Etyka a autorzy

 1. Autorzy mogą zgłaszać do publikacji w SHO wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie dane iinformacje zaczerpnięte z prac innych naukowców wykorzystane w trakcie powstawania pracy powinny zostać wskazane przez autoróww sposób jednoznacznie wskazujący ich pochodzenie.
 2. W związku z tym, że Redakcja SHO kładzie nacisk na samodzielność i oryginalność badań wszelkie przejawy plagiatu czy fałszowania danych są niedopuszczalne. Nadsyłane prace sprawdzane są przy użyciu programu antyplagiatowego.W przypadku podejrzenia o plagiat sprawa zostanie dokładnie zbadana a autor poproszony o wyjaśnienia. W zależności od stopnia plagiatu i wyjaśnień złożonych przez autora wdrożone zostanie odpowiednie postępowanie. W przypadku rozpoznania ewidentnego plagiatu praca zostanie nie tylko odrzucona, ale o zdarzeniu poinformowani zostaną również przełożeni autora/autorów.
 3. Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Przypadki manipulowania wynikami stanowią podstawę do odrzucenia publikacji, a w szczególnie rażących przypadkach o sprawie poinformowani zostaną przełożeni autora/autorów.
 4. Autor nie powinien zgłaszać do publikacji w SHO prac, które już opublikowano na łamach innych czasopism lub książekoraztakich, które złożone zostały w innych redakcjach. Jeśli na którymś z etapów prac redakcyjnych zajdzie podejrzenie, że praca została opublikowana lub złożona do publikacji w innym czasopiśmie Redakcja SHO zbada sprawę. W razie potwierdzenia podejrzeń odrzuci tekst na etapie prac redakcyjnych lub wycofa go z druku.
 5. Autor powinien poinformować Redakcję SHO o wszystkich podmiotach, które brały czynny udział w tworzeniu zgłoszonej publikacji. Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu). Wszyscy badacze wymienieni, jako autorzy pracy muszą mieć realny wkład w jej powstanie.
 6. Autorzy i współautorzy powinni demaskować wszelakie przejawy autorstwa widmo, autorstwa gościnnego i grzecznościowego gdyż są one przejawem nierzetelności naukowej oraz informować o takich przypadkach Redakcję SHO.W przypadku wykrycia autora widmo, w zależności od jego wkładu pracy, możliwe jest jego usuniecie z listy autorów lub ujęcie go w jednym z przypisów (jako autora niewielkiej części opracowania) lub wymienienie w części poświęconej podziękowaniom. Jednocześnie w przypadku próśb o zmianę listy autorów danego opracowania, następujących na każdym etapie prac redakcyjnych, redakcja zastrzega sobie prawo dokładnego zbadania sprawy i ewentualnego odrzucenia tekstu na etapie prac redakcyjnych lub wycofania tekstu z druku.
 7. W przypadku wykrycia przez autorów ewentualnych błędów przed zakończeniem prac redakcyjnych są oni zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia ich do redakcji.

 

Etyka a praca recenzenta

 1. Recenzent pracuje nad artykułem anonimowo. Jednocześnie wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ich ujawnianie osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie wydawniczym, jest niedopuszczalne.
 2. Recenzja powinna być obiektywna, zgodna z zasadami rzetelności naukowej. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uzasadnione a personalna krytyka autora pracy jest uważana za niestosowną i dyskredytuje recenzenta na przyszłość.
 3. Obowiązkiem recenzenta jest zgłoszenie i wskazanie Redakcji SHO wszelkich istotnych podobieństw recenzowanego tekstu do innych prac.
 4. Recenzent nie powinien pozostawać w żadnej relacji z autorami tekstu. W przypadku podejrzenia, że przesłany do recenzji tekst został napisany przez osobę, z którą recenzent jest w relacji osobistej lub zawodowej powinien on niezwłocznie powiadomić o tym redakcję i zrezygnować z recenzowania .
 5. Recenzowany tekst nie może być w jakikolwiek sposób wykorzystany przez recenzenta do czasu jego publikacji.